wz
          x x x x x x x x x x x x
poznejte královské město » Kutná Hora s CK Net Travel.cz
Vznik Kutné Hory je tradičně spojován s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století, nicméně prvopočátky  dolování jsou podstatně dávnějšího data. Povrchové výchozy stříbrných rudních žil byly zřejmě odhaleny již v  závěru 10. století Slavníkovci, kteří na svém hradišti Malíně - dnes součást Kutné Hory - razili v letech 985-995 z  tohoto stříbra mince-denáry, které poznáme podle opisu "MALIN CIVITAS".
Povědomí o existenci stříbrného bohatství v regionu bývá někdy spojováno se založením cisterciáckého kláštera v  Sedlci roku 1142. Možnost, že mniši znali tajemství svého okolí a využívali je, však do určité míry vyvrací  skutečnost, že klášter v prvním století svého bytí zápasil o holou existenci a teprve po objevení důlních nalezišť se  jeho hospodářská situace nápadně zlepšila.
Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, jehož stavba byla zahájena před koncem 14. stol. V interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15.
Chrám založený v roce 1388 byl z vel­ké části zbudován pod patronací horníků. Jeho velkolepá stavba, která měla podle některých historických pramenů dosahovat dvojnásobku dnešní délky, probíhala v několika etapách a do značné míry souvisela s prosperitou kutnohorských dolů. Vlivem nejrůznějších událostí byly práce několikrát přerušeny a od jejich zahájení do definitivního ukončení v roce 1905 uběhlo více jak 500 let.
Jezuitská kolej
Kolej jezuitského řádu, která byla postavena podle návrhu italského architekta Domenica Orsiho. Půdorys stavby (písmeno F) je důsledkem nedokončení stavby (započaté r. 1667) podle původního projektu G.D.Orsiho, jehož půdorys měl podobu písmene E.
Uměle navršená terasa před ní je vyzdobena po vzoru pražského Karlova mostu plastikami světců. V roce 1626 přicházejí do Kutné Hory jezuité, aby rekatolizovali v té době utrakvistické město a jeho okolí. Řád měl na starosti především výchovu dětí a mládeže. Proto byla u chrámu sv. Barbory v letech 1667-1700 vybudována kolej podle návrhu italského architekta Domenica Orsiho. Půdorys stavby tvoří písmeno F na počest císaře Ferdinanda II. Kolej byla původně spojena krytou galerií s chrámem sv. Barbory. Uměle navršená terasa před ní byla počátkem 18. století vyzdobena po vzoru pražského Karlova mostu plastikami světců od jezuitského sochaře Frant. Bauguta.
Arciděkanský chrám sv. Jakuba
Reprezentativní městský chrám, ve kterém je zachován zajímavý pozd­ně gotický, renesanční i barokní inventář.Počátkem 14. století vyrůstají v sousedních městech Jihlavě, Kolíně a Havlíčkově Brodě reprezentativní městské chrámy. Potřeba vlastního kostela se stala velmi naléhavou, neboť v Kutné Hoře dosud stojí nevyhovující dřevěné kaple umístěné v bezprostřední blízkostí dolů. Proto se přistupuje k výstavbě vlastního kamenného chrámu, který by lépe odpovídal významu města. Podnik velkým dílem financují význačné patricijské rody spolu s horními úředníky. Stavba zajišťovaná pražskou stavební hutí probíhala v letech 1330 - 1420 a jako na mnoha jiných místech tak především zde, se projevuje vliv cisterciá­ckého kláštera v Sedlci. Původní projekt počítal se zbudováním dvouvěžového kostela, avšak druhá věž nebyla nikdy dokončena. Poddolované podloží svahu, na jehož okraji stavba stojí, nezajišťovalo její potřebnou stabilitu. Vystavěná věž měří 86 m a podle ní je kostel někdy nazýván Vysoký. Od třicátých let 15. století do r. 1620 jej spravovala utrakvistická církev  - a město se na nějaký čas stává i sídlem utrakvistického biskupství.
 V chrámu je zachován zajímavý pozd­ně gotický, renesanční i barokní inventář Pozoruhodnými výtvarnými díly jsou obrazy:
renesanční tabule z r. 1515 nazvaná Poslední večeře od H. Elfedara, reliéf Kristus a bratři Zebedeovi s vedutou Kutné Hory z r. 1678 od K. Eichlera, Stětí sv. Jakuba od F. X. Palka z r. 1752 (oltář) a obraz Sv. Trojice signovaný Petrem Brandlem r. 1734 (oltář).
Navštivte nejkrásnější místa v ČECHÁCH - MORAVĚ
s CA Kubíček.cz
autohits  optimalizace PageRank.cz autohits
Jaroslav Novák © 2008
  Začněte vydělávat peníze s INVIA.CZ
Přehled « » Čedok « » Net Travel « » Invia
 
Adriatic « » Adriatica « » Turistik  « » Úvod